OMG! Open Minded Group Fundacja Badań Społecznych

Witaj!


Działalnością statutową Fundacji jest:
 

1. Prowadzenie badań naukowych, popularnonaukowych i prac rozwojowych w dziedzinach nauk społecznych, humanistycznych, medycznych i o zdrowiu, w tym badań psychometrycznych.

 2. Realizowanie ustawowych zadań z zakresu zdrowia publicznego,
w tym:

2.1. Monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;

2.2. Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych;

2.3 Promocja zdrowia;

2.4. Profilaktyka chorób, w tym uzależnień;

2.5. Działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;

2.6. Analiza adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa;

2.7. Inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej
w zakresie zdrowia publicznego;

2.8. Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;

2.9. Ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych;

2.10. Działania w obszarze aktywności fizycznej.

3. Pomoc udzielana dzieciom, w tym szczególnie dzieciom z grup
o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zwłaszcza niepełnosprawnym, zdolnym i uzdolnionym), a także pełnoletnim osobom, którym w danej chwili fundacja będzie miała możliwość udzielenia szeroko rozumianej pomocy,
w tym:

3.1. Pomoc psychologiczna – poprzez udzielanie konsultacji psychologicznych, psychopedagogicznych, psychoedukacyjnych i doradztwa zawodowego;

3.2. Diagnostyka i terapia psychologiczna – rozpoznawanie, redukowanie nasilenia i ograniczanie skutków chorób i zaburzeń psychicznych oraz zapobieganie ich nawrotom/remisji;

3.3. Pomoc materialna np. poprzez wypłatę stypendiów okresowych, finansowanie edukacji.

4. Edukacja, psychoedukacja i upowszechnianie wiedzy, poprzez:

4.1. Wyposażenie zainteresowanych w wiedzę i umiejętności stosownie do poziomu ich rozwoju, zdolności oraz potrzeb;

4.2. Rozwijanie ciekawości poznawczej i aktywności intelektualnej;

4.3. Sprzyjanie rozwojowi samodzielnego i krytycznego myślenia;

4.4. Wspieranie rozwoju twórczości i kreatywności;

4.5. Rozwijanie wrażliwości społecznej;

4.6. Wdrażanie do samokształcenia;

4.7. Kształtowanie systemu wartości;

4.8. Rozwijanie zainteresowań i zdolności poznawczych;

4.9. Usamodzielnianie;

4.10. Stymulowanie holistycznego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, duchowego i fizycznego.

5. Promocja przedsiębiorczości, rozwoju technologicznego
i innowacyjności wśród jednostek, grup społecznych, przedsiębiorstw
i organizacji, również we współpracy z jednostkami rządowymi, samorządowymi i ośrodkami zagranicznymi